Dood of Slavernij en de doos van Pandora

Dood of Slavernij en de doos van Pandora

Liever rechtop sterven dan op je knieën leven. Zijn we in staat om dit principe in de praktijk te brengen als de situatie daar om vraagt? Is het een lijfspreuk die Europeanen daadwerkelijk op het lijf geschreven is? Het kan ons niet ontgaan dat de Westerse cultuur in een versneld tempo afstevent op wat niets anders dan een catastrofe kan worden genoemd. Steeds meer lezen we berichten over een mogelijke burgeroorlog in Europa, hetzij in één of in meerdere lidstaten. Zou zo’n burgeroorlog in Nederland kunnen plaatsvinden? Wie zijn dan de strijdende partijen? En heeft dit proces een onvermijdelijke koers die niet gestopt kan worden? Is het ook wat wij willen, waar wij willens en wetens op af stevenen? Niet uit vernielzucht of bloeddorst, maar omdat het niet anders kan? Of mogen wij ons niet laten verleiden tot nog meer rampspoed en kan de doos van Pandora beter gesloten blijven?

Hoe heeft het eigenlijk zover kunnen komen dat een burgeroorlog weliswaar niet een eerste optie maar wel een laatste vertwijfelde poging is om de decennia lange stelselmatige vernietiging van Europa een halt toe te roepen? Wat wij zo lang als vanzelfsprekend vonden moet ineens worden verdedigd tegen de verraderlijke politici, tegen het vervalsende establishment en tegen de horden van talloze migranten en hun handlangers. Velen weten al dat de import van culturen die op veel gebieden afwijken van de Westerse cultuur een negatieve werking heeft op de economisch instabiele welvaart van de meeste landen in Europa. Steeds meer berichten uit Zweden, Frankrijk, Duitsland en Italië laten beelden zien van brandende auto’s, gevechten met politie en stenen gooiende meutes die bijzonder bereidwillig zijn om de strijd aan te gaan. Een bericht uit Rinkeby in Stockholm sprak zelfs van een oorlogsgebied vergelijkbaar in landen zoals Colombia. En de stad van de bureaucratische en corrupte nachtmerrie die EU heet, Brussel, is al berucht als de Hell Hole. Er wordt al gesproken over de legers van Mohammed die de ‘zionistische’ staat Israel onder de voet willen lopen; moslims die zich door deze oorlogszucht aangesproken voelen zijn in de Europese steden al bezig met hun micro jihadaanvallen. Het meest ergerlijke is dat zij worden bijgestaan door de stoottroepen van links, onze eigen la fleur de la jeunesse zoals antifa en aanverwante anarchistische bewegingen. Welkom in het Europa van nu. Het zal niet verbazen dat bij dit alles het anti-semitisme sterk groeiende is, een fenomeen dat nooit verdwenen is en de laatste tijd zodanig de kop op steekt dat Joden uit Europa vertrekken of tenminste zulks in overweging nemen.

Het is al lang niet meer de vraag hoe lang de Westerse landen het zich kunnen permitteren om grote groepen niet bemiddelbaren voor de arbeidsmarkt in leven te houden zonder dat dit ten koste gaat van andere wezenlijke zaken zoals veiligheid, zorg en onderwijs. De bezorgde burgers zien wel degelijk het verband tussen een duurder wordende maatschappij, de steeds hogere leeftijd waarop men mag stoppen met werken en de toename van nieuwkomers die hun nieuwe leven ondanks alle geboden kansen nauwelijks realiseren. Er bestaat geen behoefte aan het ‘arbeidspotentieel’ uit Afrika of uit het Midden Oosten die veelal laag of in het geheel niet is gekwalificeerd. De geheel eigen denk- en levenswijzen verergeren de situatie alleen maar. De zorgstaat heeft het risico genomen dat de welvaart door niet meer te beheersen uitgaven, nodig voor de basisvoorzieningen van de statushouders, onhoudbaar wordt. Dit moet welhaast leiden tot destabilisatie van de samenleving. Het zorgt derhalve ook voor nieuwe conflicten binnen de eigen grenzen: de aanwas heeft namelijk de lokale oorlogen en de geschillen van hun thuislanden meegebracht.

Demonstratie Malmö, Zweden op 8 december 2017 na de benoeming van Jerusalem als hoofdstad van Israel door President Trump

De woede onder de autochtone bevolkingen groeit met de dag. Zij zijn het immers die de gevolgen van de blinde en suïcidale politiek aan den lijve ondervinden. Iedere dag zien zij een voorproefje van hoe de toekomst er voor hen uit gaat zien. De verarming van het bestaan voor de meesten zal te merken zijn zodra spaarcenten verdampen en de schamele ouderdomspensioen nauwelijks genoeg is om van rond te komen. De middenklasse leeft nu al in een geheel andere wereld dan de nouveaux riche die op grond van hun excorbitante inkomens de luxe penthouses en villa’s in rustige buitenwijken of voorsteden bewonen en de beste zorg en beveiliging kunnen betalen. Dit is de tweedeling die al lang als een scheidslijn door de samenleving loopt en door geen hardcore socialistische partij kan worden gestopt. De door massamigratie en gezinshereniging ontstane overbevolking zal de dichtheid per vierkante kilometer snel doen toenemen. Het gedrang, de drukte en de voortdurende geluidsoverlast leveren een onnatuurlijke en onleefbare biotoop op waarin stilte een zeldzaamheid is.

Kritiek op deze gang van zaken zal niet meer worden toegestaan en dient voortaan ondergronds te gaan want de vrijheid van meningsuiting wordt steeds meer aan banden gelegd.

De vraag is of bij deze ontwikkelingen de onrust en haat tegenover slappe regeringen zodanig zullen toenemen dat het uiteindelijk tot een vorm van opstand leidt. Anti-Zwarte Piet activisten een halt toeroepen door wegen te blokkeren is één ding; het is geheel iets anders om de decennia heersende cultuur en politieke orde te doorbreken en er iets anders voor in de plaats te stellen. Echter, velen hebben twijfels of een dergelijke verandering via de politieke weg nog te realiseren valt. Een groter wordende groep denkt dat dit een doodlopende weg is en verwacht van de parlementaire democratie geen heil meer.

Wat gebeurt er als men er in zou slagen de heersende elites na een succesvolle opstand naar huis te sturen? Hoe zou men eigenlijk überhaupt kunnen slagen? Wie neemt de macht dan over? Welke groepen zijn er die de taken van politie en rechterlijke macht moeten vervangen? Is de situatie eigenlijk wel deplorabel genoeg om iets dergelijks in gang te brengen? Bezitten wij wel de mentaliteit om een bloedige en nietsonziende burgeroorlog te ontketenen tegen al die instituten die ons volledig in de steek gelaten hebben en die niet voor onze veiligheid meer garant staan?

Misschien is de kans daarop groot als een instorting van de economie door een nieuwe bankencrisis niet zozeer een recessie maar een depressie veroorzaakt. Bij een groeiende werkeloosheid, schaarste van levensmiddelen, de ingestorte huizenmarkt en de niet af te lossen schulden is er alle reden om zich georganiseerd te verzetten. De haat zal behalve tegen de gevestigde politiek eveneens overslaan naar de groepen migranten die worden gezien als de grootste paria’s van een welvaart die door generaties met bloed, zweet en tranen is opgebouwd.

We weten eigenlijk niet of het echt wel zo ver zal komen. De kans is veel groter dat het establishment met de middelen waarover zij beschikken het verzet weet te breken. Ze weten al hoe zij de criticasters voortijdig uit kunnen schakelen. De middelen die zij daarvoor gebruiken komen uit de gereedschapskist van de Social Engineering: entertainment, fakenews, en het aloude verdeel en heers principe.

De strategie van de entertainment is meestal succesvol gebleken. De vermoeide massa’s zullen zich laven aan brood en spelen, beproefde middelen om ze koest te houden. De infantilisering van de cultuur vormt het geglobaliseerde amusement dat de burger a-politiek maakt.

Een technocratische elite bewaakt en controleert met nauwkeurige en snelle algoritmen het reilen en zeilen van burgers op het internet alsook in de privesfeer. Afwijkende meningen staan voor subversieve hatespeech waarop straffen zullen worden toegepast.

De 24 uurs economie die van iedere werknemer het uiterste vergt zorgt ervoor dat de intenties om verder te kijken dan het opgelegde Pleasantville van een gesteriliseerde wereld te niet worden gedaan. De kracht en de energie om de wereld te veranderen, desnoods met geweld als er van de machthebbers tegenstand of repercussies worden verwacht, zullen snel voorbij gaan door de onhaalbaarheid van de doelstellingen.

Het is de bestuurlijke elites alles aan gelegen dat naast het dom houden de burgerij verdeeld en onsamenhangend blijft. Een diverse samenleving bezit minder eenheid dan de homogene samenleving die eeuwenlang de natiestaat heeft gevormd. De diversiteit heeft het voordeel dat er zich geen machtsblok kan vormen die aan invloed wint en de status quo kan bedreigen.

Binnen de status quo moet de façade van de democratische rechtsstaat overeind blijven. De invloed die de burger denkt te hebben, zo daar al ooit sprake van is geweest, is een illusie. De ondoordringbare netwerken in de politieke subcultuur zijn ontoegankelijk door hun zorgvuldig gekozen hermetisme. Het mediacircus die dit alles bestendigt en cultiveert is een leugen en doet aan verachtelijke misleiding. Wat de rechtsstaat betreft: het recht is in handen van niet objectieve juristen en rechters die onvoldoende afstand nemen tegenover politieke machthebbers. Het publiek moet toezien hoe het strafrecht met dubbele maten de misdaden meet. Die straffen vallen zwaarder uit voor de eigen bevolking dan voor de statushouders of de zoveelste generatie van allochtonen.

Wie dit alles weet en voor wie een mogelijk gewelddadige omverwerping vanwege het geweld geen optie is, rest niets anders dan het eigen leven als centrum op te vatten en zich daarop te concentreren om het nog enigszins aangenaam te hebben. Of men verkiest de eenzame weg van de zogenaamde innerlijke migratie. Waarschijnlijker is dat de meesten een middenpositie zullen innemen en zich concentreren op het behoud en de afscherming van de eigen cirkel en de samenleving laten voor wat het is. Die positie hebben de meeste burgers al ingenomen. Zij gaan er van uit dat een kritische houding weinig zin heeft.

Alleen de dissidenten blijven over: de rest van de burgers die zich in de woeste periferieën ver van deugdelijke opvattingen ophoudt en die bij voorbaat populisten worden genoemd, een ander woord voor nazi. Wat gebeurt er echter als je een aanzienlijk deel van de bevolking aldus respectloos neerzet? Wat gebeurt er als het ‘populistische volksdeel’ met deze demonisering door de elites voortdurend wordt aangesproken?

Wanneer men lang genoeg op hen inbeukt, provoceert, intimideert, hen doet gevoelen dat hun rechten minder zijn dan van de nono’s uit verwegistan die niets in de weg worden gelegd, dat hun wangedrag niet wordt getolereerd maar van honderden 4e en 5e generatie allochtone Nederlanders geweldplegingen oogluikend worden toegelaten of te licht worden bestraft, dan is het einde van de tolerantie bereikt en de bodem vruchtbaar voor een opstand die plotseling wortel schiet.

Eerst vreedzaam, eerst democratisch, eerst beschaafd, langs de geleidelijke wegen van de redelijkheid, om het redelijke nog een kans te geven, om de woeste vernietigingsdrift binnenin gedeisd te houden en te bedwingen. Maar zodra de rechtsstaat op sterven na dood is, en de mogelijkheden van de rede uitgeput zijn en geen doel meer bereiken, zodra de vijand zich om ons heen manifesteert, ons uitlacht, beledigt, ons erfgoed kapot maakt, ondankbaarheid toont, ons bespot, met ons vecht, onze vrouwen en dochters aanranden, onze straten en pleinen in bezit nemen, ons land van binnenuit kapot maken, geholpen en goedgepraat en gerechtvaardigt door hen die ons zouden moeten vertegenwoordigen, die er voor ons zouden moeten zijn, voor ons zouden moeten opkomen maar in plaats van dat alles ons tegenwerken, ons verraden, ons uitleveren aan een vijand die steeds zelfverzekerder van zijn zaak wordt en van zijn gewelddadigheid gebruik maakt; wanneer dit alles steeds maar aanhoudt tot het onverdraaglijke niveau waarop woorden en redelijkheid niet meer van toepassing zijn, dan moeten wij ons in alle ernst afvragen of wij de moed hebben het volgende in de praktijk te brengen:

Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado.

Emilliano Zapata (1879–1919)

Facebook
Google+
https://www.opwegnaarmorgen.nl/2017/12/16/dood-of-slavernij-en-de-doos-van-pandora/
SOCIALICON
SOCIALICON
SOCIALICON

6 comments on “Dood of Slavernij en de doos van Pandora

 1. Daan Kranenburg

  Top. Feitelijke analyse van de werkelijkheid. Denk dat het Nederlandse autochtone klootjesvolk niet de moed heeft zich hier uiteindelijk tegen te verzetten. Triest om te beseffen dat ons mooie land op deze manier naar de klote wordt geholpen en de daders er waarschijnlijk mee weg zullen komen.

 2. één ding is zeker zo kan het niet door blijven gaan, we zijn een weg ingeslagen die eindigt bij een afgrond,
  dagelijks lezen we over geweld hier in Nederland.
  Aanvallen met machine geweren en/of messen door “verwarde” mannen, of door gevluchte daders (die nooit gepakt worden) met grote regelmaat branden auto’s uit af schuren af, beesten worden mishandeld of sexsueel misbruikt, daders ??? Ze worden nooit gepakt.
  Over de rest van de ellende maar te zwijgen !

 3. Indien er een opstand onder het volk uitbreekt, zal door de autortyeiten het leger worden ingezet tegende eigen bevolking. Dat is al eens eerder gebeurd in de geschiedenis. Er zullen vele slachtoffers vallen maar ik hoop dat ook onze polotici en machthebbers als eerste het slachtoffer worden want zij hebben dit alles aangericht en gepromoot. Crusiale v raag, Hoe komt de opstandige bevolking in grote getale aan wapens?

 4. @Daan…..”de daders er waarschijnlijk mee weg zullen komen”, als het aan mij ligt dus absoluut NIET!!!
  @Koddebeier…..Aan de rest van de ellende en ook hetgeen u vermeld in uw commentaar moet acuut een einde komen en dat was ik dus ook van plan om te doen!!!
  @tippelaar……”hoe komt de opstandige…….aan wapens”, waar een wil is is een weg maar het probleem welk dan volgt is er een wat niet makkelijker is namelijk, hoe om te gaan hiermee????
  Echter, voor alles is een oplossing en ik weet niet of u mijn commentaren al een eerder gezien hebt op diverse blogsites. Ik ben gedurende een aantal maanden bezig geweest om personen bij mij thuis te ontvangen om hen op de hoogte te brengen van mijn plannen echter……wat schetst mijn verbazing…..ik heb van het totale leger praatjesmakers maar 1, ja u leest het goed, maar 1 persoon over en daar kom je niet ver mee, al zijn we nog zo fanatiek, en geloof mij nu maar op mijn woord, mijn plan werkt en is makkelijk uitvoerbaar, en zonder wapens!
  Ik kan me uitermate goed weren maar ik ben bang dat ik toch wel mag zeggen dat ik niemand ken die dit geweld wat er met grote zekerheid gaat komen zal aankunnen. Het zal namelijk buitenproportioneel zijn en ik ken niet veel Ezellanders die dit überhaupt ooit in het ECHT gezien hebben.

  Gegroet,
  Gladiator

 5. 1percent929

  Een naar mijn inziens juiste omschrijving van wat er aan het gebeuren is in de maatschappij.

Geef een reactie

Enjoy this blog? Please spread the word !